Vedtægter

Hadsund Jagtforening

Vedtægter 8. februar 2017

1.0         Navn og hjemsted.
1.1         Foreningens navn er Hadsund Jagtforening.
1.2         Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune.

2.0         Forholdet til Danmarks Jægerforbund.
2.1         Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (D.J.), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2         D.J. hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0         Formål og opgaver.
3.1         Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til D.J.’s formål.
3.2         At dyrke konkurrence skydning under Dansk Idrætsforbund/Dansk skytteunion.

4.0         Optagelse.
4.1         Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.

5.0         Ophør.
5.1         Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2         Foreningen kan slette et medlem som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3         Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med D.J.’s vedtægter §§ 36 - 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af D.J.’s hovedbestyrelse.
5.4         Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0         Kontingent og hæftelse.
6.1         Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2         Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3         Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

7.0         Ordinær generalforsamling.
7.1         Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2         Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3         Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i D.J.’s medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, eller i den lokale presse, med mindst 2 ugers varsel.
7.4         Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

              1.     Valg af stemmeudvalg
              2.     Valg af dirigent
              3.     Bestyrelsens beretning ved formanden
              4.     Foreningens reviderede regnskab ved kassereren
              5.     Indkomne forslag
              6.     Valg af formand eller kasserer
              7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
              8.     Valg af suppleant
              9.     Valg af revisor
              10.   Valg af revisorsuppleant
              11.   Eventuelt

8.0         Ekstraordinær generalforsamling
8.1         Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal denne lade afholde ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, hvilket skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0         Afstemninger
9.1         Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2         Hvert medlem har 1 stemme.
9.3         Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning hvis/når dirigenten eller mindst 1 medlem begærer dette.
9.4         Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5         Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.
9.6         Ændringerne af disse vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Dog med undtagelse af pkt. 10.2.

10.0     Bestyrelse
10.1       Bestyrelsen, valgt blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen, mellem generalforsamlingerne.
10.2       Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.3       På generalforsamlingen vælges tillige 1 bestyrelsessuppleant.
10.4       Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.
10.5       Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
10.6       Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i ulige år. Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år.
10.7       Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
10.8       Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette.
10.9       Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
10.10     Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.
10.11     Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme.
10.12     Bestyrelsen kan optage lån på højest 25.000,- Yderligere lån skal godkendes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.
10.13     Bestyrelsen kan nedsætte ad’hoc udvalg. Faste udvalg: Kursusudvalg, Flugtskydningsudvalg og Riffelbaneudvalg

 11.0     Tegningsret
11.1       Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden / næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
11.2       Fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
11.3       Udgifter over 5.000,- skal godkendes af bestyrelsen.

12.0     Formue og regnskabsår
12.1       Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2       Regnskabsåret går til udgangen af december måned.

13.0     Revision
13.1       De 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
13.2       Revisorerne kan til enhver tid foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3       Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan ikke vælges til revisorer. 

14.0     Sammenslutning
14.1       Generalforsamlingen kan med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer beslutte, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under D.J., således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fælles lokalforening.
14.2       Eventuel sammenslutning med anden forening godkendes endeligt på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal, denne afholdes senest 3 uger efter beslutningen på den ordinære generalforsamling. 

15.0     Opløsning
15.1       Generalforsamlingen kan med ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 højest 2 måneders mellemrum, beslutte, at foreningen opløses.
15.2       Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af D.J. i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under D.J. i foreningens område inden 5 års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. Imodsat fald tilfalder formuen efter 5 årsperiodens udløb D.J., som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0     Ikrafttræden
16.1       Disse vedtægter, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2017, er trådt i kraft efter godkendelse af D.J.

 

_________________________                     _________________________

Torben Jensen                                                 Bo Christensen

Formand                                                                      Dirigent                                     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/